Privacyverklaring

  1. inleiding

In het onderstaande informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van

  • onze website www.cochem.de
  • onze profielen in sociale media.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld diens naam of IP-adres.

1.1. contactgegevens

De verantwoordelijke partij krachtens Art. 4 (7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Stadt Cochem, Markt 1, 56812 Cochem, Duitsland, e-mail: www.cochem.de. Wij worden juridisch vertegenwoordigd door burgemeester Walter Schmitz.Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via heyData GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: datenschutz@heydata.eu.

1.2 Omvang van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder uitvoerig toegelicht. Als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking geldt in principe het volgende:

6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO dient als onze rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen.

6 para. 1 zin 1 lit. b DSGVO is de rechtsgrondslag voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijv. wanneer een bezoeker van de site een product bij ons koopt of wij een dienst voor hem verrichten. Deze rechtsgrondslag geldt ook voor verwerking die noodzakelijk is voor precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

6 (1) zin 1 lit. c DSGVO is van toepassing als wij met de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke verplichting nakomen, zoals bijvoorbeeld in het belastingrecht het geval kan zijn.

6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO dient als rechtsgrondslag als wij ons kunnen beroepen op gerechtvaardigde belangen om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website.

1.3 Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, garanderen adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie op grond van art. 45 lid 3 DSGVO de veiligheid van de gegevens tijdens de doorgifte, voor zover deze bestaan, zoals bijvoorbeeld voor het VK, Canada en Israël.

Indien er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht gewoonlijk, d.w.z. tenzij wij anders aangeven, standaard contractuele bepalingen. Dit zijn een aantal door de EU-Commissie vastgestelde regels die deel uitmaken van het contract met de betrokken derde partij. Volgens artikel 46, lid 2, onder b), van de GDPR garanderen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben contractuele garanties gegeven die de gegevens beter beschermen dan de standaardcontractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties betreffende de versleuteling van de gegevens of betreffende een verplichting van de derde partij om de betrokkenen te informeren indien rechtshandhavingsinstanties toegang tot de gegevens wensen.

1.4 Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciële of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen hebben jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de hen betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie,

recht op correctie of verwijdering,

recht op beperking van de verwerking,

recht op bezwaar tegen de verwerking,

recht op gegevensoverdraagbaarheid,

recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming zijn beschikbaar op https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

1.6 Verplichting tot het verstrekken van gegevens

In het kader van een zakelijke relatie of een andere relatie hoeven klanten, belanghebbenden of derden ons alleen die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de zakelijke relatie of voor de andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of een dienst te verlenen of zullen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer kunnen uitvoeren. Verplichte gegevens zijn als zodanig gemarkeerd.

1.7 Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor de totstandkoming en uitvoering van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO. Mochten wij in individuele gevallen dergelijke procedures gebruiken, dan zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

1.8 Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, worden de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om vragen te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

1.9 Klantenenquêtes

Van tijd tot tijd houden wij klantenenquêtes om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen. Daarbij verzamelen wij telkens de gevraagde gegevens. Het is ons gerechtvaardigd belang om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen, zodat de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit f DSGVO is. Wij verwijderen de gegevens wanneer de resultaten van de enquêtes zijn geëvalueerd.

  1. nieuwsbrief

Wij behouden ons het recht voor om klanten die reeds diensten van ons hebben gebruikt of goederen hebben gekocht van tijd tot tijd per e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze aanbiedingen, indien zij hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in directe reclame (overweging 47 DSGVO). Klanten kunnen te allen tijde zonder extra kosten bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar ons bovengenoemde e-mailadres.

Wij versturen nieuwsbrieven met Wij gebruiken een tool van ons Nextshop CMS, die ons door ons internetbureau ter beschikking wordt gesteld. De provider verwerkt daarbij inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens en contactgegevens.

  1. gegevensverwerking op onze website

3.1 Opmerking voor websitebezoekers uit Duitsland

Onze website slaat informatie op in de eindapparatuur van websitebezoekers (bijv. cookies) of heeft toegang tot informatie die al in de eindapparatuur is opgeslagen (bijv. IP-adressen). Welke informatie dit in detail is, vindt u in de volgende paragrafen.

Deze opslag en toegang vindt plaats op basis van de volgende bepalingen:

Voor zover deze opslag of toegang voor ons absoluut noodzakelijk is om de uitdrukkelijk door websitebezoekers gevraagde dienst van onze website te kunnen leveren (bijv. om een door de websitebezoeker gebruikte chatbot uit te voeren of om de IT-veiligheid van onze website te waarborgen), gebeurt dit op basis van § 25 (2) nr. 2 TTDSG.

Anders vindt deze opslag of toegang plaats op basis van toestemming van de websitebezoeker (§ 25 lid 1 TTDSG).

Downstream gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met de volgende paragrafen en op basis van de bepalingen van de DSGVO.

3.2 Informatief gebruik van de website

Tijdens het informatieve gebruik van de website, d.w.z. wanneer websitebezoekers niet afzonderlijk informatie aan ons doorgeven, verzamelen wij de persoonsgegevens die de browser aan onze server doorgeeft om de stabiliteit en veiligheid van onze website te waarborgen. Dit is ons legitieme belang, dus de rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Deze gegevens zijn:

IP-adres

Datum en tijd van het verzoek

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

Toegangsstatus/HTTP-statuscode

Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

Website waar het verzoek vandaan kwam

Browser

Besturingssysteem en zijn interface

taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden. Ze worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn, uiterlijk na 14 dagen.

3.3 Webhosting en terbeschikkingstelling van de website

Onze website wordt gehost door KEVAG Telekom GmbH, Cusanusstrasse, 56073 Koblenz in Duitsland op basis van een overeenkomst voor contractuele verwerking (art. 28 DSGVO). De provider verwerkt daarbij de via de website doorgegeven persoonsgegevens, bijv. over inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens. Het is ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden, zodat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

3.4 Contactformulier

Bij contact via het contactformulier op onze website slaan wij de daar gevraagde gegevens en de inhoud van het bericht op.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang om aan ons gerichte vragen te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

Gebruikte cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. U kunt het gebruik ervan te allen tijde activeren of deactiveren door erop te klikken.

Gebruikte cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. U kunt het gebruik ervan te allen tijde activeren of deactiveren door erop te klikken.

3.5 Vacatures

Wij publiceren vacatures die in ons bedrijf beschikbaar zijn op onze website, op aan de website gekoppelde pagina’s of op websites van derden.
De in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Voor zover dit noodzakelijk is voor onze beslissing om een arbeidsverhouding aan te gaan, is de rechtsgrondslag art. 88 (1) DSGVO juncto art. 26 (1) BDSG. Wij hebben de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure dienovereenkomstig gemarkeerd of verwijzen ernaar. Als aanvragers deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de aanvraag niet verwerken.
Verdere gegevens zijn vrijwillig en niet vereist voor een aanvraag. Als sollicitanten verdere gegevens verstrekken, is dit gebaseerd op hun toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO).

Wij verzoeken sollicitanten om in hun cv en sollicitatiebrief geen informatie te verstrekken over politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens. Deze zijn niet vereist voor een sollicitatie. Indien sollicitanten toch dergelijke informatie verstrekken, kunnen wij niet voorkomen dat deze wordt verwerkt in het kader van de verwerking van het cv of de sollicitatiebrief. De verwerking ervan is dan ook gebaseerd op de toestemming van de sollicitanten (art. 9, lid 2, onder a), DSGVO).

Ten slotte verwerken wij de gegevens van de sollicitanten voor verdere sollicitatieprocedures als zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Wij geven de gegevens van de sollicitanten door aan de verantwoordelijke medewerkers van de HR-afdeling, aan onze orderverwerkers op het gebied van werving en aan de medewerkers die anderszins bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn.

Indien wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding met de sollicitant aangaan, verwijderen wij de gegevens pas nadat de arbeidsverhouding is beëindigd. Anders verwijderen wij de gegevens uiterlijk zes maanden na de afwijzing van een sollicitant.

Indien sollicitanten ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens ook voor verdere sollicitatieprocedures te gebruiken, verwijderen wij hun gegevens pas één jaar na ontvangst van de sollicitatie.

3.6 Boekingen

Wanneer gasten via ons boekingen maken, verwerken wij de volgende gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel bedrijfsnaam. De gegevens worden verwerkt om de voor de gast geregelde verblijfsovereenkomst na te komen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DGSVO).

De boeking vindt plaats met behulp van Deskline. Verdere informatie hierover onder 3.7.5.

3.7 Aanbieders van derden

3.7.1 YouTube-video’s

Voor video’s op de website maken wij gebruik van YouTube-video’s. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy.

3.7.2 Facebook Like Button

Wij gebruiken de Facebook Like Button om interesses te delen op sociale media. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER is toestemming.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van de verzameling ervan niet meer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php.

3.7.3. wordpress.com

Wij gebruiken wordpress.com om websites te maken. De provider is Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ierland. De provider verwerkt contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) en stamgegevens (bijv. namen, adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om een website op te zetten en te onderhouden en ons zo naar buiten toe te presenteren.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De veiligheid van de aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) doorgegeven gegevens wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van de verzameling ervan niet meer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://automattic.com/de/privacy/.

3.7.4 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor analyses. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De verwerking is gebaseerd op toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De beveiliging van de aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) overgedragen gegevens wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR (artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR), die wij met de aanbieder zijn overeengekomen.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van de verzameling ervan niet meer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.7.5 Deskline

Wij gebruiken Deskline voor de administratie van boekingen. De provider is feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, Oostenrijk. De aanbieder verwerkt contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), stamgegevens (bijv. namen, adressen) en boekingsinformatie (geboekt hotel, verblijfsduur) in de EU.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om het voor de gast geregelde verblijfscontract na te komen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DGSVO).

De gegevens worden gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren.

4. gegevensverwerking op sociale mediaplatforms

Wij zijn vertegenwoordigd op sociale medianetwerken om onze organisatie en onze diensten daar te presenteren. De exploitanten van deze netwerken verwerken regelmatig gegevens van hun gebruikers voor reclamedoeleinden. Zij creëren onder andere gebruikersprofielen op basis van hun online gedrag, die bijvoorbeeld worden gebruikt om op de pagina’s van de netwerken en elders op het internet advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Daartoe slaan de exploitanten van de netwerken informatie over het gebruikersgedrag op in cookies op de computers van de gebruikers. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de exploitanten deze informatie samenvoegen met andere gegevens. Meer informatie en instructies over de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen de verwerking door de exploitanten van de sites, zijn te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitanten die hieronder worden genoemd. Het is ook mogelijk dat de exploitanten of hun servers zich in niet-EU-landen bevinden, zodat zij daar gegevens verwerken. Dit kan risico’s opleveren voor de gebruikers, bijvoorbeeld omdat het moeilijker is hun rechten af te dwingen of omdat overheidsinstanties toegang hebben tot de gegevens.

Wanneer gebruikers van de netwerken via onze profielen contact met ons opnemen, verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens om de vragen te beantwoorden. Dit is ons gerechtvaardigd belang, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO is.

4.1 Facebook

Wij onderhouden een profiel op Facebook. De beheerder is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/policy.php. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Wij zijn op basis van een overeenkomst in de zin van art. 26 DSGVO met Facebook gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van bezoekers van ons profiel. Facebook legt op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data precies uit welke gegevens worden verwerkt. Betrokkenen kunnen hun rechten zowel tegen ons als tegen Facebook uitoefenen. Volgens onze overeenkomst met Facebook zijn wij echter verplicht om verzoeken aan Facebook door te geven. Betrokkenen krijgen daarom sneller antwoord als ze rechtstreeks contact opnemen met Facebook.

4.2 Instagram

Wij onderhouden een profiel op Instagram. De beheerder is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875.

5. wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid met ingang van de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.

6. vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.